Công văn 2021/HQĐNa-CCHĐH: Sử dụng kết quả kiểm tra chất lượng

  • 16-09-2017
Ngày 13/9/2016, Cục Hải quan Đồng Nai nhận được công văn số 20160912/NAGAE của công ty TNHH Nagae Việt Nam vướng mắc về việc sử dụng kết quả kiểm tra chất lượng hàng bảo hộ lao động khi làm thủ tục khai hải quan. Theo đó, công ty đề nghị được phép Công ty sử dụng kết quả kiểm tra chất lượn của lô hàng này để áp dụng cho những lô hàng sau cùng một chủng loại, cùng nhà cung cấp và cùng mã HS. Nên Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trả lời như sau:
 
Chia sẻ: