Công văn 3600/TCHQ-KTSTQ: kiểm tra định mức thực tế và thời điểm chốt tồn kho

  • 03-06-2019

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4301/VPCP-TH ngày 20/5/2019 của Văn phòng Chính phủ, theo đó tại mục 5 phụ lục II kèm theo có đề cập đến nội dung bất cập trong công tác. Kiểm tra sau thông quan về việc “Cơ quan hải quan thường lấy định mức bình quân làm căn cứ nên thiếu chính xác so với thực tế sản xuất của doanh nghiệp và thời điểm chốt kiểm tra kho”. Do vậy, để thống nhất về phương pháp kiểm tra, xác định định mức thực tế và thời điểm chốt tồn kho đúng quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thống nhất thực hiện như sau:

Chia sẻ: