Công văn 10983/TCHQ-GSQL: Thông báo bổ sung triển khai TTHQĐT Trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

  • 21-11-2017
Nhằm nâng cao tính tự động trong quy trình thực hiện thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan chính thức tiếp nhận thông tin khai báo điện tử của doanh nghiệp khi thực hiện những thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC như sau:
 
Chia sẻ: