Văn bản mới

Chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử

V/v: Chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử

Ban hành mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng

Ban hành mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng

Thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày 13/5/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 2224/TCHQ-PC về việc thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Theo đó, giải đáp một số vướng mắc về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan. Đơn cử, đối với kiến...

Thông báo hợp đồng gia công lại 2021

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 42/2021/VITAS-CS ngày 11/8/2018 của Hiệp hội Dệt May Việt Nam về những khó khăn khi thực hiện thủ tục thông báo hợp đồng gia công lại bằng bản giấy. Do đó, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 62 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi tại khoản 41 Điều 1, khoản...

Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Theo đó, ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại các Phụ lục số 1, 2 và 3 kèm theo. - Phụ lục 1: Danh mục các mặt hàng kiểm tra...

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2021.

Công văn 974/TCHQ-GSQL: Thủ tục Hải quan đối với bao bì nhập khẩu 2021

Ngày 02/3/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 974/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về thủ tục nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa. Theo đó, đối với thủ tục nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng...