Thông tư 49/2018/TT-BCT: Bãi bỏ thông tư 42 về thủ tục nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

  • 21-11-2018
Bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.
 
Chia sẻ: