Thông báo 03/TB-UBND: Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng qua cổng thanh toán điện tử Hải quan

  • 03-01-2020

Ngày 03/01/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo số 03/TB-UBND về việc thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan từ ngày 06/01/2020.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu nộp phí sử dụng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố có thông báo:

Chia sẻ: