Công văn 2115/BKHCN-ĐTG: giải đáp vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTG ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ

  • 16-07-2019

Phúc đáp Công văn số 4441/TCHQ-GSQL ngày 05/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (sau đây gọi tắt là Quyết định số 18), Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Chia sẻ: