Công văn 3517/BKHCN-ĐTG: Nhập khẩu nội địa máy móc đã qua sử dụng

  • 19-08-2017
Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được Công văn số 1703/HQĐNa-GSQL ngày 05/8/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo quy định của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (Thông tư 23), Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:
 
Chia sẻ: