Quyết định số 1593/QĐ-BTC: Thí Điểm Khai Số Vận Đơn Trên Tờ Khai Hải Quan Điện Tử

  • 15-08-2017
Đối với tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu, người khai hải quan thực hiện khai các tiêu chí trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, riêng tiêu chí 1.26 - “Số vận đơn”: Sử dụng tổ hợp “Ngày vận đơn + Số vận đơn” để khai theo nguyên tắc khai liên tiếp nhau (“Ngày vận đơn” trước “Số vận đơn”) và thông tin nhập không được có dấu cách hoặc ký tự đặc biệt như: “*,#,@,/,...”.
 
Quyết định số 1593/QĐ-BTC nêu rõ,thực hiện thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để quản lý, giám sát hàng hóa tự động như sau:
 
Chia sẻ: