Công văn 6943/TCHQ-TXNK: Xử lý thuế nguyên liệu chênh lệch tồn kho

  • 28-10-2020

Trả lời công văn số 2817/HQHCM-STQ ngày 29/9/2020 của Cục Hải quan Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc xử lý thuế đối với lượng nguyên phụ liệu chênh lệch giữa tồn kho trên sổ sách tại doanh nghiệp so với số liệu khai báo với cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Chia sẻ: