Công văn 8175/TCHQ-GSQL: Hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trên Hệ thống V5 do Tổng cục Hải quan ban hành

  • 31-12-2019

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện và nâng cấp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, góp phần vào việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, ngăn chặn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa vượt quá số lượng ghi trên giấy phép hoặc sử dụng giấy phép giả. Mục quản lý giấy phép được thiết kế trên Hệ thống E-Customs5, chức năng: IX. Kết nối hệ thống -> N. Trừ lùi giấy phép -> 1. Quản lý thông tin trừ lùi giấy phép. Để đảm bảo thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Chia sẻ: