Công văn 7126/TCHQ-GSQL: Trả lời kê khai, kiểm tra bản kê khai điện tử Emanifest

  • 04-12-2018

Tiếp theo công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan về kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest, Tổng cục Hải quan có ý kiến về thời gian áp dụng thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL nêu trên, như sau:

Chia sẻ: