Thông báo hợp đồng gia công lại 2021

  • 22-04-2021

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 42/2021/VITAS-CS ngày 11/8/2018 của Hiệp hội Dệt May Việt Nam về những khó khăn khi thực hiện thủ tục thông báo hợp đồng gia công lại bằng bản giấy. Do đó, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 62 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi tại khoản 41 Điều 1, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính về thủ tục hải quan đối với hàng trường hợp gia công lại để tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

Chia sẻ: