Nghị định 134/2016/NĐ-CP: Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu

  • 01-09-2017
Nghị định 134/2016/NĐ-CP thay thế nghị định 87/2010/NĐ-CP và bãi bỏ về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại các Quyết định: 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015, 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015, 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013, Điều 7 Quyết định số 219/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009.
 
Chia sẻ: