Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  • 11-03-2021

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2021.

Chia sẻ: