Công văn 1020/GSQL-GQ2: Hướng dẫn thủ tục hải quan 2017

  • 19-05-2017
Trả lời công văn số 01-2017/CV ngày 04/05/2017 của Công ty TNHH KCTC Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với việc thanh lý máy móc thiết bị của doanh nghiệp chế xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:
 
Chia sẻ: