Công văn 10804/BTC-TCHQ: Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày SXXK

  • 05-08-2017
Trả lời công văn số 170/2016/CV-PVHMOF ngày 25/4/2016 của Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings về đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Posco-SS Yina (Công ty), trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu và hồ sơ kèm theo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
 
Chia sẻ: