Công văn 8517/TCHQ-TXNK: Hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách

  • 29-12-2017
Thực hiện Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ tài Chính quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được áp dụng từ 01/01/2018. Tổng cục Hải quan thông báo Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (tiểu mục) tương ứng với từng khoản thu của cơ quan hải quan như sau: 
 
Chia sẻ: