Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương

  • 15-05-2018
Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật quản lý ngoại thương. Theo đó, danh mục hàng hóa nhập khẩu phải xin Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được quy định tại Phụ lục V của Nghị định.
Căn cứ yêu cầu của từng thời kỳ, bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp CFS kèm theo mã HS hàng hóa và quy định cụ thể trường hợp CFS được áp dụng cho nhiều lô hàng.
 
Chia sẻ: