Công văn 3480/BTC-TCHQ: Hướng dẫn sửa đổi bổ sung thông tin vận đơn và hồ sơ hải quan giấy đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

  • 16-03-2017
Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục khai sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ hải quan giấy (theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ) đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và thủ tục khai sửa đổi, bổ sung thông tin trong vận tải đơn, thực hiện như sau:
 
Chia sẻ: