Công văn 11310/TCHQ-TXNK: không lấy mẫu phân tích, phân loại

  • 01-12-2016
Để góp phần thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị Hải quan:
 
Chia sẻ: