Thông tư 6/2021/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều luật quản lý thuế đối với hàng hóa XNK

  • 22-01-2021

Ngày 22/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 08/3/2021.

Chia sẻ: