Thông tư 22/2016/TT-BCT: Thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

  • 03-10-2017
Ngày 3 tháng 10 năm 2016, Thông tư 22/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (sau đây gọi tắt là ATIGA).
 
Chia sẻ: