Công văn 226/GSQL-GQ2: Hướng dẫn thủ tục cho DNCX, Nộp báo cáo quyết toán cho loại hình A12

  • 22-01-2019

Trả lời công văn số NTPV-A-CV-18-003 ngày 18/12/2018 của Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam về loại hình nhập khẩu dụng cụ, công cụ, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao của DNCX, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Chia sẻ: