Văn bản mới

Nghị định 134/2016/NĐ-CP: Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu

Nghị định 134/2016/NĐ-CP thay thế nghị định 87/2010/NĐ-CP và bãi bỏ về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại các Quyết định: 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015, 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015, 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013, Điều 7 Quyết định số 219/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009.  

Công văn 3517/BKHCN-ĐTG: Nhập khẩu nội địa máy móc đã qua sử dụng

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được Công văn số 1703/HQĐNa-GSQL ngày 05/8/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo quy định của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc...

Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg: 114 mặt hàng không phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu từ 05/10

Để triển khai Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999 và Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ngày 07/3/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục sản phẩm,...

Quyết định số 1593/QĐ-BTC: Thí Điểm Khai Số Vận Đơn Trên Tờ Khai Hải Quan Điện Tử

Đối với tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu, người khai hải quan thực hiện khai các tiêu chí trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, riêng tiêu chí 1.26 - “Số vận đơn”: Sử dụng tổ hợp “Ngày vận...

Công văn 10804/BTC-TCHQ: Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày SXXK

Trả lời công văn số 170/2016/CV-PVHMOF ngày 25/4/2016 của Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings về đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Posco-SS Yina (Công ty), trên cơ sở báo cáo của Cục...

Công văn 4635/TCHQ-TXNK: Bán phế liệu vào thị trường nội địa

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2017-05/PLPP ngày 22/5/2017 của Công ty TNHH MTV quốc tế Việt Pan - Pacific về việc bán phế liệu thuộc tỷ lệ hao hụt vào thị trường nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  

Công văn 8270/BTC-TCHQ: Thanh lý hàng hóa là TSCĐ của DNCX bị mất tờ khai nhập khẩu

Để tháo gỡ khó khăn này cho DNCX khi thanh lý tài sản cố định, Bộ Tài chính hướng dẫn thống nhất như sau:  

Thông tư 09/2016/TT-BKHCN: Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm

Thông tư 09/2016/TT-BKHCN về quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường...

Nghị định 45/2016/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung nghị định 127/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong ND 127/2013. Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.  

Công văn 1020/GSQL-GQ2: Hướng dẫn thủ tục hải quan 2017

Trả lời công văn số 01-2017/CV ngày 04/05/2017 của Công ty TNHH KCTC Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với việc thanh lý máy móc thiết bị của doanh nghiệp chế xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau: