Công văn 4320/TCHQ-GSQL: đưa hàng hóa nhập khẩu về địa điểm kiểm tra tập trung Hateco thuộc Cục Hải quan Thành phố Hà Nội quản lý

  • 20-07-2018
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2110/HQHN-GSQL ngày 10/7/2018 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo về việc đưa hàng hóa nhập khẩu về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung Hateco thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội quản lý để kiểm tra thực tế hàng hóa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
 
Chia sẻ: