Văn bản mới

Công văn 15/2017/QĐ-TTg: Danh mục hàng hóa nhập khẩu, phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu

Ngày 12/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.  

Nghị định 43/2017/NĐ-CP: Về nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu.  

Luật 106/2016/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số...

Công văn 3480/BTC-TCHQ: Hướng dẫn sửa đổi bổ sung thông tin vận đơn và hồ sơ hải quan giấy đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục khai sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ hải quan giấy (theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ) đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và thủ tục khai sửa đổi, bổ sung thông tin trong vận tải đơn, thực hiện...

Quyết định 04/2017/QĐ-TTg: Lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Công văn 797/TCHQ-TXNK: Thực hiện thông tư số 274/2016/TT-BTC

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh. Trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan nhận được phản...

Công văn 221/TCHQ-GSQL: Nộp giấy tờ thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu cảng biển

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh liên quan đến việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng yêu cầu doanh nghiệp nộp giấy tờ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển...

Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH: Bổ sung máy móc, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.  

Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND: Thu phí sử dụng dịch vụ công trình công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng

Quy định về phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng như sau:  

Công văn 1697/GSQL-GQ1: Thời gian lưu giữ tờ khai hải quan và các giao dịch bằng tờ khai hải quan

Phúc, Chủ tịch nước, đáp công văn số CASA241116/CV-XNK ngày 24/11/2016 về việc đề nghị cơ quan hải quan hướng dẫn sử dụng tờ khai hải quan điện tử để lưu trữ và làm việc với các cơ quan liên quan, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau: