Công văn 10984/TCHQ-GSQL: Áp dụng các chức năng mới trên Hệ thống e-Customs V5 để hỗ trợ thực hiện TTHQĐT trên Hệ thống VNACCS

  • 21-11-2017
Thực hiện kế hoạch triển khai các chức năng mới trên Hệ thống e- Customs để hỗ trợ thực hiện TTHQĐT trên Hệ thống VNACCS theo hướng dẫn tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2016, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc triển khai thực hiện như sau:
 
Chia sẻ: